algemene voorwaarden MetaalUnie

Koninklijke metaalunie.png
EDCO0001_LogoDEF 2.png

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. 1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van

  Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel leverancier is.

 2. 1.2.  Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

 3. 1.3.  Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

 4. 1.4.  Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. 2.1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

 2. 2.2.  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke

  verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid

  hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

 3. 2.3.  De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek,

  “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. De

  prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

 4. 2.4.  Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft

  opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom

 1. 3.1.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de

  auteursrechten en alle rechten van industriele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

 2. 3.2.  De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 3. 3.3.  3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4. Adviezen en verstrekte informatie

 1. 4.1.  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij

  van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

 2. 4.2.  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke

  verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan

  van de juistheid en volledigheid hiervan.

 3. 4.3.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met

  betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 5. Levertijd / uitvoeringsperiode

 1. 5.1.  De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij

  benadering vastgesteld.

 2. 5.2.  Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat

  opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de

  omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

 3. 5.3.  De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle

  noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke

  in het bezit zijn van

5.4.

a. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd

a.

b. 1.2.

1.3.

met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen.

Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen.

Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6. Risico-overgang

 1. 6.1.  Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer,

  conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat

  opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

 2. 6.2.  Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en

  opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

 3. 6.3.  Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7. Prijswijziging

 1. 7.1.  Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is

  opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever

  doorberekenen.

 2. 7.2.  Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel

  naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te

  voldoen:

 1. als de prijsstijging zich voordoet;

 2. tegelijk met betaling van de hoofdsom;

 3. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 8. Overmacht

 1. 8.1.  Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te

  schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele

  verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.

 2. 8.2.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat

  leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

 3. 8.3.  Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

 4. 8.4.  Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

 5. 8.5.  Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 6. 8.6.  beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.
  In de prijs van het werk zijn niet begrepen: a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-,

pour le français